מדיניות ביטולים והחזרים

עדכון אחרון יוני 2024

ביטול הזמנת שירותים בפלטפורמה תעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ואין בהוראות מדיניות זאת כדי לגרוע ממנו.

ככל שביצעת רכישה של שירות או מנוי בפלטפורמה במסגרת עסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תהיה זכאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום ממועד עשיית העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם, ובמקרה של רכישת שירות, בלבד שהביטול יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד מתן השירות ובעסקה מתמשכת אף אם הוחל השירות, והכל בהתאם ובכפוף להוראת סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן.  

במקרה של ביטול עסקה כאמור ייגבו ממך דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ (או כל סכום מעודכן אחר אשר יקבע בהוראות הדין), לפי הנמוך מביניהם.

הודעה על ביטול עסקה תיעשה על ידי הלקוח באחת מהדרכים המפורטות להלן:

א.     בעל פה

ב.     בדואר רשום לכתובת: קרליבך 10, ת.ד. 18029, תל אביב-יפו.

ג.      בדוא”ל לכתובת: support@polylm.com

ד.      באתר: באמצעות טופס יצירת הקשר

ה.     למען הסר ספק, אי שימוש בשירות שנרכש בפלטפורמה לא יהווה הודעת ביטול עסקה.

אם הנך צרכן עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, אתה רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובהתאם להוראות סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בינך לבין פולי, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ככל שרכישה שביצעת בפלטפורמה תחשב כעסקה מתמשכת, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תהיה זכאי לבטל את העסקה בכל עת, בכפוף למסירת הודעה על ביטול העסקה בהתאם להוראות סעיף 14ט לחוק הגנת הצרכן. במקרה כאמור תבוטל העסקה המתמשכת בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה על ידך הודעת ביטול כאמור. החל ממועד ביטול העסקה המתמשכת, יופסקו החיובים בתשלומים בעבור העסקה ותבוטל גישתך לפלטפורמה ויושב לך סכום יחסי השווה ל- (א) סכום התשלום התקופתי פחות (ב) סכום התשלום התקופתי, מוכפל ב- (1) כמות הפלטים בהן השתמשת בפועל במהלך התקופה שהתחדשה, ומחולק ב- (2) כמות הפלטים המקסימלית הניתנת למימוש במסגרת המנוי התקופתי. ככל שביטול העסקה המתמשכת יבוצע על ידך מאוחר לחלוף 14 יום ממועד ביצוע העסקה, תחויב גם בתשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה בהתאם לסכום בו תחוייב פולי בפועל.

פולי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לעמידה בהוראות חוק הגנת הצרכן, לשנות מדיניות זו בכל עת ובתוקף החל מפרסום המדיניות המעודכנת בפלטפורמה, עם או בלי משלוח הודעה נוספת. אתה אחראי לבדוק באופן קבוע את המידע המפורסם בפלטפורמה על מנת לקבל הודעה בזמן אודות שינויים כאמור. אם אינך מסכים למדיניות המעודכנת, אתה מתחייב להפסיק באופן מידי את השימוש בפלטפורמה. המשך שימושך בפלטפורמה לאחר פרסום המדיניות המעודכנת כאמור (או הודעה אחרת) משמעו קבלה והסכמה להיות כפוף ומחויב לתנאי המדיניות המעודכנת.